Denne oversikten fra Statens Vegvesen bør være av interesse for alle syklister i Oslo

Kartet gir en oversikt over status på planlagte utbedringer på sykkelnettet.

Kilde: Statens Vegvesen

Dersom går en litt i «dybden» ser man litt av problemet; saker som er politisk behandlet for lenge siden er ennå ikke startet.

Her er detaljene:

 • 2. Rute ”Østre Aker vei”, Lørenskog stasjon – Grorud. Lengde 3,4 km. Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg.  Antatt oppstart av anleggsarbeider i 2011.
 • 3. Rute ”Østre Aker vei”, Grorud – Veitvet skole. Lengde 3,3 km. Forslag til reguleringsplan sendt til kommunen juni 2009. Ikke med i Handlingsprogram for 2010 – 2013.
 • 5. Rute ”E6 Strømsveien”, Bygrensa – Furuset (Karistien). Lengde 1,6 km. Gang- og sykkelveg forbi Furuset senter. Under bygging. Ferdig sommer 2011.
 • 6. Rute ”E6 Strømsveien”, Ole Deviks vei – Teisenkrysset. Lengde 1,1 km. Sykkelveg m/fortau. Reguleringsplanforslag sendt kommunen januar 2011. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013.
 • 7. Rute ”E6 Strømsveien”, Hovin skole – Teisenkrysset. Lengde 0,3 km. Gang- og sykkelveg. Strekning Ring 3 – Hovin skole, ferdig 2010. Mindre strekning forbi Hovin skole gjenstår.
 • 8. Rute ”E6 Strømsveien”, Breivollveien – Strømsveien gjennom Alnaområdet. Lengde 0,5 km. Bru over E6. Mulighetsstudie/vurdering 2011-2012.
 • 9. Rute ”Tvetenveien”, Ole Deviksvei – Østensjøveien. Lengde 1 km. Det planlegges gang- og sykkelveg. Arbeide med reuleringsplan skal starte opp.
 • 10. Rute ”Tvetenveien”, Haugerudveien – Ole Deviksvei. Lengde 2 km. Sykkelveg med fortau. Reguleringsplan utarbeidet og sendt PBE mars 2011. Forventet offentlig høring 2011.
 • 11. Rute ”Tvetenveien”, Haugerudveien – Trosterudkrysset. Lengde 1,4 km. Det planlegges sykkelveg med fortau. Reguleringsplan vedtatt. Byggeplan skal utarbeides. Antatt byggestart 2012/2013.
 • 12. ”Rute E18 Drammensveien”, Vækerø – Maritim. ”Rute E18 Drammensveien”, Vækerø – Maritim. Lengde 0,8 km. Vesentlig oppgradering av eksisterende anlegg. Planforslag oversendt PBE. Vedtak forventes 2011. Antatt byggestart 2013.
 • 13. ”Rute E18 Drammensveien”, Kongen – Tjuvholmen. Lengde 1,0 km. Vesentlig  oppgradering av eksisterende anlegg. Forprosjekt 2011. Ikke med i HP 2010 – 2013.
 • 14. Rute ”Vækerøveien”, Røa – Bærumsveien. Lengde 2 km. Det er planlagt sykkelfelt. Reguleringsplanen er sendt til politisk behandling i 2006. Tidspunkt for byggestart er ikke avklart.
 • 15. ”Rute Vækerøveien”, kryssområdet med E18. Lengde 0,3 km. Behov for utbedring av dagens tilbud. Tiltaket er lavt prioritert pr. i dag. Tidlig planstadium.
 • 16. Rute ”Hoffsveien”, Monolittveien – Harbitzalléen. Lengde 1,4 km. Det skal bygges sykkelfelt. Byggeplan under utarbeidelse. Antatt byggestart 2012.
 • 17. Rute ”Sørkedalsveien”, Bygrensa – Røa. Lengde 0,9 km. Det planlegges gang- og sykkelveg.19. Rute ”Sørkedalsveien”, Parkveien – Ring 1. Lengde 0,3 km. Sykkelfelt og rundkjøring. Reguleringsplan vedtatt i 2009 og byggeplan utarbeides. Byggestart forventes 2011.
 • 20. Rute ”Vækerøveien”, Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass – Vækerøveien. Lengde 1,5 km. Det planlegges gang- og sykkelveg. Reguleringsplanforslag er til behandling hos PBE. Tidspunkt for byggestart ikke avklart.
 • 21. Rute ”Bygdøy”, Frognerstranda (Bygdøylokket) – Kongsgården. Lengde 0,8 km. Det er planlagt gang- og sykkelveg. Del av reguleringsplan for Bygdøy, som er til politisk behandling.
 • 22. Rute ”Sognsveien”, Ullevålsveien fra Fagerborggata – Collettsgate. Lengde 1 km. Det planlegges sykkelfelt. Bygges 2010/2011.
 • 23. Rute ”Sognsveien”, Ullevål stadion – Jon Colletts plass. Lengde 1,4 km. Det planlegges sykkelfelt og miljøgate. Reguleringsplan er til sendt til politisk behandling. Tidspunkt for bygging ikke fastsatt.
 • 24. Rute ”E18 Mosseveien”, Hvervenbukta – Oppegård grense. Lengde 1,5 km. Tidlig planstadium. Prosjektet har foreløpig relativt lav prioritet.
 • 25. Rute ”E18 Mosseveien”, Fiskvollbukta – Ulvøya. Lengde 4,5 km. Utbedring av eksisterende fortau. Trafikksikkkerhet. Det forutsettes at tiltaket kan gjennomføres uten at det vil være påkrevd med reguleringsplanbehandling. Parsell Ulvøya-Ljabruveien oppstart 2011.
 • 26. Rute ”Ekebergveien”, Kongsveien fra bomstasjonen – Konows gate. Lengde 2 km. Sykkelfelt er sannsynlig løsning. Reguleringsarbeid skal settes i gang. Framdrift usikker.
 • 27. Rute ”Ekebergveien”, Sæter – Ljabrubakken. Lengde 0,8 km. Sykkelfelt er sannsynlig løsning. Reguleringsplanforslag er sendt til politisk behandling i 2007. Reguleringsplanforslag er til behandling. Tidspunkt for bygging er ikke avklart.
 • 28. Rute ”Ekebergveien”, Nedre Prinsdalsvei fra bygrensa – Ljabruveien. Lengde 2 km. Ulike løsninger vurderes. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013.
 • 29. Rute ”E6 Enebakkveien”, Klemetsrud – bygrensa. Lengde 2,7 km. Gang- og sykkelveg lans E6. Forprosjekt 2011. Ikke med i Handlingsprogrammet for perioden 2010-2013.
 • 30. Rute ”E6 Enebakkveien”, Skullerud – Ryenkrysset. Lengde 2,1 km. Det planlegges gang- og sykkelveg for parsell v/Abildsø. Reguleringsplanforslag oversendt PBE april 2010. Antatt byggestart 2013.
 • 31. Rute ”E6 Enebakkveien”, Ryen – Konows gate. Lengde 2,5 km. Gang- og sykkelveg, sykkelfelt. Planforslag oversendt PBE november 2010. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013.
 • 32. Rute ”Ljabruveien”, rv. 155 Godheimveien – bygrensa. Lengde 3,0 km. Gang- og sykkelveg. Ikke startet.
 • 34. Rute ”Ljabrudiagonalen”. Fra Fiskvoll/E18 til Hauketo. Lengde 2,5 km. Tidlig planstadium. Det er i dag en turvei. Gjennomføring av tiltak er usikkert.
 • 36. ”Rute Ring 1”, Munkedamsveien – Skippergata. Lengde 1,3 km. Rute gjennom sentrum. Forprosjekt utarbeidet. Oppstart regulering 1. parsell vinter 2011. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013.
 • 37. Rute Ring 2, Jørgen Løvlandsgate – Vogts gate. Sykkelfelt og gang- og sykkelveg. Antatt byggestart 2011.
 • 38. Rute Ring 2, Vogts gate – Blindernveien. Lengde 2,0 km. Gatetverrsnittet skal oppgraderes med sykkelfelt og kollektivfelt.  Reguleringsplanforslag sendt til politisk behandling i 2010.
 • 39. Rute Ring 2, E18 – Gustav Vigelands vei. Lengde 0,7 km. Trase forbi Skøyen. Byggeplan for gang-og sykkelveg og sykkelveg m/fortau.
 • 40. ”Rute Ring 3”, rv. 150 Nydalen – Storo. Lengde 0,8 km. Under bygging. Ferdig sommer 2011.  Strekning mot Storo mangler. Utføres 2014-2017.
 • 41. ”Rute Ring 3”, Gang- og sykkelkryssing ved Ullevål Stadion. Planskilt kryssing av ring 3 (rv. 150). Sendt til Rådhuset for politisk behandling mai 2010. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013.
 • 42. ”Rute Ring 3”, rv. 150 Holmenvn. – Gaustad. Gang- og sykkelveg. Lengde 1,3 km. Reguleringsplanforslag oversendt Rådhuset desember 2010. Undergang (under Holmenkollbanen/Slemdalsveien) + mindre strekning sykkelveg m/fortau bygges 2011.
 • 43. ”Rute Ring 3”, rv.150 Smestadkrysset. Lengde 0,3 km. Det er behov for vesentlig oppgradering av dagens anlegg eventuelt ny trase. Forprosjekt i 2012. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013.
 • 44. ”Rute Ring 3”, rv. 150 Vækerøveien – tunnelåpningen. Lengde 0,3 km. Forprosjekt 2013.
 • 45. Torggata, Hausmannsgate – Youngsgate. 0,3 km. Det lages byggeplan for sykkelgate. Anleggstart 2012.
 • 46. Jerusalem bru: Del av Grønn Rute. Anlegg pågår.
 • 47. ”Rute Ring 3”, Kryssing Hans N. Hauges gate. Lengde ca 0,2km.  Sykkelbru. Tidlig planstadium. Forprosjekt må utarbeides. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013.
 • 48. ”Frognerseterveien”, Einar Skjæraasens vei – Gaustad. 2,5km. Tidlig stadium. Ulike traseer/løsninger vurderes. Tidspunkt bygging ikke fastsatt.

Oversikten er fra mai 2011, noen av prosjektene bør være ferdigstilt.

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.