Denne oversikten fra Statens Vegvesen bør være av interesse for alle syklister i Oslo

Kartet gir en oversikt over status på planlagte utbedringer på sykkelnettet.

Kilde: Statens Vegvesen

Dersom går en litt i «dybden» ser man litt av problemet; saker som er politisk behandlet for lenge siden er ennå ikke startet.

Her er detaljene:

 • 2. Rute ”Østre Aker vei”, Lørenskog stasjon – Grorud. Lengde 3,4 km. Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg.  Antatt oppstart av anleggsarbeider i 2011.
 • 3. Rute ”Østre Aker vei”, Grorud – Veitvet skole. Lengde 3,3 km. Forslag til reguleringsplan sendt til kommunen juni 2009. Ikke med i Handlingsprogram for 2010 – 2013.
 • 5. Rute ”E6 Strømsveien”, Bygrensa – Furuset (Karistien). Lengde 1,6 km. Gang- og sykkelveg forbi Furuset senter. Under bygging. Ferdig sommer 2011.
 • 6. Rute ”E6 Strømsveien”, Ole Deviks vei – Teisenkrysset. Lengde 1,1 km. Sykkelveg m/fortau. Reguleringsplanforslag sendt kommunen januar 2011. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013.
 • 7. Rute ”E6 Strømsveien”, Hovin skole – Teisenkrysset. Lengde 0,3 km. Gang- og sykkelveg. Strekning Ring 3 – Hovin skole, ferdig 2010. Mindre strekning forbi Hovin skole gjenstår.
 • 8. Rute ”E6 Strømsveien”, Breivollveien – Strømsveien gjennom Alnaområdet. Lengde 0,5 km. Bru over E6. Mulighetsstudie/vurdering 2011-2012.
 • 9. Rute ”Tvetenveien”, Ole Deviksvei – Østensjøveien. Lengde 1 km. Det planlegges gang- og sykkelveg. Arbeide med reuleringsplan skal starte opp.
 • 10. Rute ”Tvetenveien”, Haugerudveien – Ole Deviksvei. Lengde 2 km. Sykkelveg med fortau. Reguleringsplan utarbeidet og sendt PBE mars 2011. Forventet offentlig høring 2011.
 • 11. Rute ”Tvetenveien”, Haugerudveien – Trosterudkrysset. Lengde 1,4 km. Det planlegges sykkelveg med fortau. Reguleringsplan vedtatt. Byggeplan skal utarbeides. Antatt byggestart 2012/2013.
 • 12. ”Rute E18 Drammensveien”, Vækerø – Maritim. ”Rute E18 Drammensveien”, Vækerø – Maritim. Lengde 0,8 km. Vesentlig oppgradering av eksisterende anlegg. Planforslag oversendt PBE. Vedtak forventes 2011. Antatt byggestart 2013.
 • 13. ”Rute E18 Drammensveien”, Kongen – Tjuvholmen. Lengde 1,0 km. Vesentlig  oppgradering av eksisterende anlegg. Forprosjekt 2011. Ikke med i HP 2010 – 2013.
 • 14. Rute ”Vækerøveien”, Røa – Bærumsveien. Lengde 2 km. Det er planlagt sykkelfelt. Reguleringsplanen er sendt til politisk behandling i 2006. Tidspunkt for byggestart er ikke avklart.
 • 15. ”Rute Vækerøveien”, kryssområdet med E18. Lengde 0,3 km. Behov for utbedring av dagens tilbud. Tiltaket er lavt prioritert pr. i dag. Tidlig planstadium.
 • 16. Rute ”Hoffsveien”, Monolittveien – Harbitzalléen. Lengde 1,4 km. Det skal bygges sykkelfelt. Byggeplan under utarbeidelse. Antatt byggestart 2012.
 • 17. Rute ”Sørkedalsveien”, Bygrensa – Røa. Lengde 0,9 km. Det planlegges gang- og sykkelveg.19. Rute ”Sørkedalsveien”, Parkveien – Ring 1. Lengde 0,3 km. Sykkelfelt og rundkjøring. Reguleringsplan vedtatt i 2009 og byggeplan utarbeides. Byggestart forventes 2011.
 • 20. Rute ”Vækerøveien”, Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass – Vækerøveien. Lengde 1,5 km. Det planlegges gang- og sykkelveg. Reguleringsplanforslag er til behandling hos PBE. Tidspunkt for byggestart ikke avklart.
 • 21. Rute ”Bygdøy”, Frognerstranda (Bygdøylokket) – Kongsgården. Lengde 0,8 km. Det er planlagt gang- og sykkelveg. Del av reguleringsplan for Bygdøy, som er til politisk behandling.
 • 22. Rute ”Sognsveien”, Ullevålsveien fra Fagerborggata – Collettsgate. Lengde 1 km. Det planlegges sykkelfelt. Bygges 2010/2011.
 • 23. Rute ”Sognsveien”, Ullevål stadion – Jon Colletts plass. Lengde 1,4 km. Det planlegges sykkelfelt og miljøgate. Reguleringsplan er til sendt til politisk behandling. Tidspunkt for bygging ikke fastsatt.
 • 24. Rute ”E18 Mosseveien”, Hvervenbukta – Oppegård grense. Lengde 1,5 km. Tidlig planstadium. Prosjektet har foreløpig relativt lav prioritet.
 • 25. Rute ”E18 Mosseveien”, Fiskvollbukta – Ulvøya. Lengde 4,5 km. Utbedring av eksisterende fortau. Trafikksikkkerhet. Det forutsettes at tiltaket kan gjennomføres uten at det vil være påkrevd med reguleringsplanbehandling. Parsell Ulvøya-Ljabruveien oppstart 2011.
 • 26. Rute ”Ekebergveien”, Kongsveien fra bomstasjonen – Konows gate. Lengde 2 km. Sykkelfelt er sannsynlig løsning. Reguleringsarbeid skal settes i gang. Framdrift usikker.
 • 27. Rute ”Ekebergveien”, Sæter – Ljabrubakken. Lengde 0,8 km. Sykkelfelt er sannsynlig løsning. Reguleringsplanforslag er sendt til politisk behandling i 2007. Reguleringsplanforslag er til behandling. Tidspunkt for bygging er ikke avklart.
 • 28. Rute ”Ekebergveien”, Nedre Prinsdalsvei fra bygrensa – Ljabruveien. Lengde 2 km. Ulike løsninger vurderes. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013.
 • 29. Rute ”E6 Enebakkveien”, Klemetsrud – bygrensa. Lengde 2,7 km. Gang- og sykkelveg lans E6. Forprosjekt 2011. Ikke med i Handlingsprogrammet for perioden 2010-2013.
 • 30. Rute ”E6 Enebakkveien”, Skullerud – Ryenkrysset. Lengde 2,1 km. Det planlegges gang- og sykkelveg for parsell v/Abildsø. Reguleringsplanforslag oversendt PBE april 2010. Antatt byggestart 2013.
 • 31. Rute ”E6 Enebakkveien”, Ryen – Konows gate. Lengde 2,5 km. Gang- og sykkelveg, sykkelfelt. Planforslag oversendt PBE november 2010. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013.
 • 32. Rute ”Ljabruveien”, rv. 155 Godheimveien – bygrensa. Lengde 3,0 km. Gang- og sykkelveg. Ikke startet.
 • 34. Rute ”Ljabrudiagonalen”. Fra Fiskvoll/E18 til Hauketo. Lengde 2,5 km. Tidlig planstadium. Det er i dag en turvei. Gjennomføring av tiltak er usikkert.
 • 36. ”Rute Ring 1”, Munkedamsveien – Skippergata. Lengde 1,3 km. Rute gjennom sentrum. Forprosjekt utarbeidet. Oppstart regulering 1. parsell vinter 2011. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013.
 • 37. Rute Ring 2, Jørgen Løvlandsgate – Vogts gate. Sykkelfelt og gang- og sykkelveg. Antatt byggestart 2011.
 • 38. Rute Ring 2, Vogts gate – Blindernveien. Lengde 2,0 km. Gatetverrsnittet skal oppgraderes med sykkelfelt og kollektivfelt.  Reguleringsplanforslag sendt til politisk behandling i 2010.
 • 39. Rute Ring 2, E18 – Gustav Vigelands vei. Lengde 0,7 km. Trase forbi Skøyen. Byggeplan for gang-og sykkelveg og sykkelveg m/fortau.
 • 40. ”Rute Ring 3”, rv. 150 Nydalen – Storo. Lengde 0,8 km. Under bygging. Ferdig sommer 2011.  Strekning mot Storo mangler. Utføres 2014-2017.
 • 41. ”Rute Ring 3”, Gang- og sykkelkryssing ved Ullevål Stadion. Planskilt kryssing av ring 3 (rv. 150). Sendt til Rådhuset for politisk behandling mai 2010. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013.
 • 42. ”Rute Ring 3”, rv. 150 Holmenvn. – Gaustad. Gang- og sykkelveg. Lengde 1,3 km. Reguleringsplanforslag oversendt Rådhuset desember 2010. Undergang (under Holmenkollbanen/Slemdalsveien) + mindre strekning sykkelveg m/fortau bygges 2011.
 • 43. ”Rute Ring 3”, rv.150 Smestadkrysset. Lengde 0,3 km. Det er behov for vesentlig oppgradering av dagens anlegg eventuelt ny trase. Forprosjekt i 2012. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013.
 • 44. ”Rute Ring 3”, rv. 150 Vækerøveien – tunnelåpningen. Lengde 0,3 km. Forprosjekt 2013.
 • 45. Torggata, Hausmannsgate – Youngsgate. 0,3 km. Det lages byggeplan for sykkelgate. Anleggstart 2012.
 • 46. Jerusalem bru: Del av Grønn Rute. Anlegg pågår.
 • 47. ”Rute Ring 3”, Kryssing Hans N. Hauges gate. Lengde ca 0,2km.  Sykkelbru. Tidlig planstadium. Forprosjekt må utarbeides. Ikke med i Handlingsprogrammet 2010-2013.
 • 48. ”Frognerseterveien”, Einar Skjæraasens vei – Gaustad. 2,5km. Tidlig stadium. Ulike traseer/løsninger vurderes. Tidspunkt bygging ikke fastsatt.

Oversikten er fra mai 2011, noen av prosjektene bør være ferdigstilt.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.