En nyttig oversikt over trafikkregler for syklister:

Fortau:

 • Du kan sykle på fortau dersom gangtrafikken er liten.
 • Syklingen må ikke medføre fare eller være til hinder for gående.
 • Passering av gående må skje i god avstand og tilnærmet gangfart.
 • Du har ikke anledning til å bruke sykkelbjella for å be gående slippe deg frem.
 • Bilister i høyresving har ikke lenger vikeplikt for syklister som kommer fra fortau.

Gang- og sykkelvei:

 • På gang og sykkelveier skal syklister og gående tilstrebe et best mulig samspill.
 • Som syklist har du her vikeplikt for all annen kjørende trafikk (unntatt i avkjørsler). Dette gjelder også om sykkelveien du bruker går langs forkjørsvei.
 • Dersom ikke gangtrafikken er veldig stor på disse veiene bør du velge å sykle her fremfor å sykle i veibanen.

Veibanen:

 • Bilister og syklister har lik rett til å ferdes i veibanen, ettersom sykkel er klassifisert som kjøretøy.
 • Syklister har lov til å ferdes i kollektivfeltet.
 • Syklister har samme rettigheter og plikter som bilister.
 • Vikeplikt for høyretrafikk og fotgjengere i gangfelt gjelder.
 • Sykle så langt ut i veibanen at biler må foreta en ordentlig forbikjøring.
 • Vik for annen trafikk der kjørende er pålagt det.
 • Vis tydelige tegn

Kilde: Trykk Trafikk og Dagbladet